FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Regres

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Minimalna plača znaša od 1. 1. 2014 naprej 789,15 EUR. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta, le v primeru likvidnostnih težav podjetja se lahko regres izplača do 1. novembra tekočega leta. V primeru, da ima delavec pravico do izrabe sorazmernega dela dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

V skladu s trejo alinejo petega odstavka 3. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost se prispevki za socialno varnost obračunavajo in plačujejo pri regresih za letni dopust v delu, ki presega 70% povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega ali zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov ter poračun plačanih prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.

Regres za letni dopust je dohodek iz delovnega razmerja, ki se v celoti všteva v davčno osnovo. Davčna osnova od dohodkov iz delovnega razmerja je dohodek, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je dolžan plačevati delojemalec. Regres za letni dopust sodi med dohodke iz delovnega razmerja, ki se izplačajo za več mesecev skupaj in od katerih se akontacija dohodnine izračuna v skladu z določbo petega odstavka 127. člena Zakona o dohodnini. V skladu z navedeno določbo se akontacija dohodnine izračuna od celotnega izplačila dohodka, po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine od enomesečnega dohodka, se prejeti dohodek, ki se nanaša na več mesecev, razdeli na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanaša, vendar ne več kot na 12 mesecev. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine se torej znesek regresa, ki se nanaša na celo leto, razdeli na 12 delov in se 1/12 regresa upošteva pri izračunu osnove za izračun povprečne stopnje dohodnine. S tako ugotovljeno povprečno stopnjo dohodnine pa izračunamo akontacijo dohodnine od regresa. Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine v skladu s šestim odstavkom 127. člena ZDoh-2 izračuna po stopnji 25 % od davčne osnove, brez upoštevanja davčnih olajšav.

Regres za letni dopust se v skladu s petim odstavkom 35. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb-ZDDPO-2 prizna kot odhodek v celotnem obračunanem znesku.