FIDARS d.o.o., finančno, davčno in računovodsko svetovanje

Računovodske storitve

Obseg storitev je odvisen od potreb naročnika. Vodenje poslovnih knjig se opravlja v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Med računovodske storitve sodi:

 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige (glavna knjiga in dnevnik glavne knjige),
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • obračunavanje osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotovanja),
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz finančnega izida in izkaz gibanja kapitala,
 • sestavljanje davčne bilance (za davek od dohodkov pravnih oseb ter davek od dohodkov iz dejavnosti),
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • prijava in odjava zaposlenih s pripravo potrebnih obrazcev, pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi,
 • obračun plač, obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege, vojaških vaj,
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS, ki služijo tudi fizičnim osebam za obračun dohodnine,
 • sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih,
 • sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za državne institucije (banke, zavarovalnice) na željo naročnika,
 • priprava medletnih računovodskih izkazov in ostalih poročil na željo naročnika,
 • priprava računovodskih izkazov v angleškem in nemškem jeziku,
 • izdelava analiz poslovanja in ugotavljanje uspešnosti,
 • kontaktiranje z davčnimi in drugimi organi.